Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Podział gospodarstwa rolnego

JAK PODAJE DEFINICJA ZAWARTA W KODEKSIE CYWILNYM, GOSPODARSTWO ROLNE TO GRUNTY ROLNE WRAZ Z GRUNTAMI LEŚNYMI, BUDYNKAMI LUB ICH CZĘŚCIAMI, URZĄDZENIAMI I INWENTARZEM, JEŻELI STANOWIĄ LUB MOGĄ STANOWIĆ ZORGANIZOWANĄ CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ, ORAZ PRAWAMI ZWIĄZANYMI Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO. JEST TO WAŻNE, JEŻELI GOSPODARSTWO ROLNE JEST PRZEDMIOTEM WSPÓŁWŁASNOŚCI, NA ŻĄDANIE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, MOŻE PODLEGAĆ ONO RÓWNIEŻ PODZIAŁOWI. NIEMNIEJ JEDNAK, PODZIAŁ GOSPODARSTWA ROLNEGO PODLEGA SZCZEGÓLNYM PRZEPISOM, KTÓRE UWZGLĘDNIAJĄ DODATKOWE KRYTERIA I WYMOGI ZWIĄZANE Z TĄ PROCEDURĄ…

Podzielenie gospodarstwa rolnego jest niedozwolone w sytuacji, w której podział fizyczny gospodarstwa rolnego byłby sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Są to sytuacje, w których zasady racjonalnej gospodarki, które wynikają z  przesłanek ekonomiki rolnictwa przemawiają przeciwko podziałowi, tj. np. gdyby podział miał doprowadzić do pełnej likwidacji działalności produkcyjnej gospodarstwa lub do jej znacznego ograniczenia.

Gdyby podział fizyczny gospodarstwa rolnego stał się niemożliwy tj. sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki, wtedy gospodarstwo rolne może zostać przyznane współwłaścicielowi, na którego zostanie wyrażona zgoda pozostałych współwłaściciele. Jednakże w przypadku nie wyrażenia zgody wszystkich zainteresowanych, gospodarstwo rolne powinno zostać przyznane osobie, która je prowadzi lub systematycznie w nim pracuje. Wyjątkiem jest, gdy interes społeczno-gospodarczy przemawia za inną osobą.

W sytuacji, gdy kilka osób spełnia warunki lub żaden ze współwłaścicieli nie spełnia, gospodarstwo powinno trafić do osoby, która zapewnia najlepsze gwarancje skutecznego prowadzenia, uwzględniając dotychczasowe doświadczenie, zawód, wykształcenie, wiek, sprawność fizyczną i zdolność radzenia sobie w życiu. Należy przy tym również zwrócić uwagę, że przy dokonywaniu oceny dotyczącej przyznania gospodarstwa rolnego jednemu ze współwłaścicieli, sąd powinien mieć na uwadze zachowanie odpowiedniej struktury agrarnej gospodarstwa rolnego, jego efektywności oraz interesy bytowe wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

Po podziale gospodarstwa, pozostałym współwłaścicielom przysługują spłaty. Ich wysokość ustala się w zgodnym porozumieniu. W przypadku braku zgody, sąd może obniżyć spłaty i rozłożyć je na raty.

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego może nastąpić również poprzez podział cywilny, kiedy ze wspomnianym wnioskiem wystąpią wszyscy współwłaściciele albo kiedy nie zostanie wyrażona zgoda przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa rolnego. W takich sytuacjach sąd zarządza sprzedaż gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych w szczególności w sektorze rolno-spożywczym.

Autor tekstuJakub Matysiak

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych w szczególności w sektorze rolno-spożywczym.