Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a chów i hodowla zwierząt

W DNIU 10 WRZEŚNIA 2019 ROKU RADA MINISTRÓW WYDAŁA NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, KTÓRE WEJDZIE W ŻYCIE W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU (DALEJ TAKŻE: „NOWE ROZPORZĄDZENIE”). AKT TEN ZASTĄPI POPRZEDNIE ROZPORZĄDZENIE W TYM ZAKRESIE (TJ. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 ROKU).

Nowe rozporządzenie nie przynosi rewolucji, tym niemniej, kilka istotnych zmian można w nim znaleźć.

Jedną z takich zmian jest zmiana kryteriów kwalifikacji przedsięwzięć w postaci chowu i hodowli zwierząt.

Zgodnie z nowymi regulacjami, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in. chów lub hodowla:

a) norek w liczbie nie mniejszej niż 105 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP),

b) zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP.

Do tej pory, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczało się chów lub hodowlę zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, niezależnie od gatunku zwierząt.

Z kolei do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nowe rozporządzenie zalicza m.in.

1) chów lub hodowla norek:

a) w liczbie nie mniejszej niż 20 DJP i mniejszej niż 105 DJP – jeżeli ta działalność będzie prowadzona:

– w odległości mniejszej niż 210 m od:

  • terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na terenie którego chów lub hodowla będą prowadzone,
  • zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli norek w liczbie nie mniejszej niż 20 DJP,

na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) w liczbie

nie mniejszej niż 30 DJP i mniejszej niż 105 DJP – na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

2) chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w punkcie powyżej:

a) w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP – jeżeli ta działalność będzie prowadzona:

– w odległości mniejszej niż 210 m od:

  • terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,
  • zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli zwierząt innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP,

na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP i mniejszej niż 210 DJP – na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

Do tej pory, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane były m.in.

1) chów lub hodowla zwierząt, inne niż mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP);

2) chów lub hodowla zwierząt, inne niż mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie:

a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone:

– mieszkaniowych,

– innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt,

– zurbanizowanych niezabudowanych,

– rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,

b) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Podsumowanie

Nowe rozporządzenie przewiduje więc bardziej restrykcyjne rozwiązania dla wszystkich przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie chowu lub hodowli zwierząt (odległości od określonych terenów, jako okoliczności mające wpływ na kwalifikację takich przedsięwzięć) oraz, dodatkowe ograniczenia dla ferm norek (objęcie zakresem normowania mniejszych DJP).

Pytania? Indywidualna konsultacja z ekspertem w cenie 150 zł/30 min.