Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Dopłaty bezpośrednie w 2024 r. Wszystko na temat zmian

15 MARCA BR. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (DALEJ: ARIMR) ROZPOCZĘŁA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPŁATY NA 2024 R. AGENCJA PODAŁA, ŻE DO 26 MARCA POLSCY ROLNICY ZŁOŻYLI JUŻ W SUMIE PONAD 34 TYS. WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOPŁAT BEZPOŚREDNICH I OBSZAROWYCH. TERMIN ICH SKŁADANIA UPŁYWA 15 MAJA 2024 R. WSPOMNIANE WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (DALEJ: WPR) NA LATA 2023 – 2027 JEST PRZYZNAWANE NA PODSTAWIE „PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023 – 2027” (DALEJ: PS WPR).

Komu przysługują dopłaty?

Dopłaty bezpośrednie przeznaczone są jedynie do aktywnych zawodowo rolników, którzy posiadają grunty rolne o minimalnej powierzchni 1 ha, będące ich własnością na dzień 31 maja 2024 r. Ponadto „w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 200,00 euro” – czytamy w PS WPR.

Nowe zmiany w dopłatach 2024 r.

Wprowadzone w bieżącym roku zmiany dotyczące m.in. warunkowości, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją zwierzęcą, zmian w spółdzielni, ekoschematów obszarowych, dobrostanu zwierząt, interwencji leśnych i zadrzewieniowych, rolnictwa ekologicznego i interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Zmiany dotyczące warunkowości:

 • Uchylenie normy GAEC 8, w efekcie której, w gospodarstwach o powierzchni powyżej 10 ha gruntów ornych, norma GAEC 8 nakładała obowiązek przeznaczenia: co najmniej 4% powierzchni tych gruntów na obszary lub obiekty nieprodukcyjne spełniające określone warunki, lub w przypadku gdy co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych obejmują międzyplony ścierniskowe lub ozime lub wsiewki lub rośliny bobowate, spełniające określone warunki, w tym uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin – co najmniej 3% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne.
 • Rozszerzenie definicji nawozów w GAEC 4: Do definicji dołączono wszelkie substancje zawierające azot, wykorzystywane w rolnictwie, w tym produkty pofermentacyjne, pozostałości z gospodarstw rybackich, odchody zwierzęce, czy osady ściekowe,
 • Odejście od niektórych oświadczeń w GAEC 7 i GAEC 8: Eliminacja wymogu składania oświadczeń na rzecz prowadzenia rejestrów zabiegów agrotechnicznych.

Zmiany w płatnościach dla młodych rolników:

 • Młody rolnik posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze branżowe, średnie branżowe, średnie lub zasadnicze zawodowe w rozumieniu przepisów prawa oświatowego, lub 3-letni staż pracy w rolnictwie, przy czym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca,
 • Młody rolnik podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub, był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej,
 • Zmiany w dokumentacji: Odstąpiono od konieczności posiadania dokumentu, który potwierdza ubezpieczenie w KRUS oraz ograniczenie wymogu składania oświadczeń dotyczących daty rozpoczęcia działalności.
Płatności związane z produkcją zwierzęcą:
 • Uproszczono weryfikację, czyli ograniczono zakres informacji niezbędnych do weryfikacji zgłoszeń zwierząt do płatności.

Zmiany w spółdzielni:

 • Możliwość złożenia oświadczenia, które wprowadza opcję złożenia przez spółdzielnię oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu.
Płatności związane z ekoschematami obszarowymi:
 • W ekoschematach będą wprowadzone ułatwienia, szczególnie w ekoschemacie dotyczącym „Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi”, gdzie możliwe będzie składanie oświadczeń zamiast dostarczania zdjęć z geotagami oraz będzie opcjonalna rejestracja pod określonymi warunkami.
 • Płatności w ramach ekoschematów będą przyznawane rolnikowi za: obszary z roślinami miododajnymi, praktyki rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, integrowaną produkcję roślin, ochronę biologiczną upraw, retencję wody na stałych użytkach zielonych oraz dobrostan zwierząt – pod warunkiem spełnienia kryteriów przyznawania płatności dla poszczególnych działań.
Dobrostan zwierząt:
 • Wprowadzenie płatności dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, takich jak system QMP dla bydła rzeźnego i system QAFP dla świń, kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych, z uwzględnieniem obowiązujących w tych systemach ograniczeń dotyczących stosowania antybiotyków.
 • Jeśli chodzi o wariant „Dobrostan koni” utrzymywanych w systemie otwartym, umożliwienie trzymania ogierów w pomieszczeniach lub budynkach oraz otrzymywanie wsparcia według stawek przewidzianych dla tego wariantu.
 • W zakresie obowiązkowego jednorazowego, bezpłatnego szkolenia dotyczącego metod ograniczających stosowanie antybiotyków u zwierząt, wprowadzenie możliwości przeprowadzenia szkolenia do 14 marca roku następnego po roku, w którym rolnik złożył wniosek, poprzez udział w jednej z trzech dostępnych form: szkolenie online (dostępne przez internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), udział w webinarium online z prowadzącym i transmisją na żywo, uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym w oddziale ODR.
Interwencje leśne i zadrzewieniowe:
 • Uproszczenia w procedurach obejmują mniejszą ilość biurokracji podczas składania wniosków o pomoc, poszerzenie listy gatunków, które mogą być zalesiane, oraz uproszczenie wymagań dotyczących dokumentacji.
Rolnictwo ekologiczne:
 • Elastyczność w uprawach oznacza możliwość zmiany rodzaju uprawy, na przykład z sadowniczych na orne, oraz przyznawanie płatności ekologicznych dla gruntów spełniających standardy normy GAEC 8.
Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne:
 • Uproszczenia i zmiany w wymogach obejmują zmniejszenie liczby gatunków roślin wymaganych w pasach kwietnych, uproszczenie procesu składania wniosków oraz obniżenie wymagań dotyczących liczby zwierząt na obszarze.

___________________________________________________________________________________

[1] Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.
[2] Ustawa z dnia 8 lutego 2023 o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.
[3]
Płatności bezpośrednie, w tym ekoschematy oraz interwencje środowiskowe PS WPR 2023-2027, MRiRW Warszawa 2023.
[4]
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-najwazniejsze-zmiany-i-uproszczenia-w-zakresie-platnosci-bezposrednich-i-platnosci-obszarowych-ii-filaru-wpr-ktore-beda-obowiazywac-w-kampanii-2024-r
Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.

Komentarz (1)

Dopłaty bezpośrednie w 2024 | KANCELARIA TURCZA
2024-05-15

[…] rolniczych? Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszego bloga dla branży spożywczej i rolnej agroprawnik.pl, gdzie znajdą Państwo obszerny artykuł omawiający najnowsze regulacje oraz Plan Strategiczny […]