Blog prawny dla branży spożywczej i rolnej

Reguły nakładania i pobierania podatku zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od środków transportu zastąpił obowiązujący do końca 1990 roku podatek drogowy. Obowiązek podatkowy obejmuje pojazdy samochodowe, motorowery oraz wyposażone w silniki jachty, promy i łodzie, w tym również niezbędne w prowadzaniu działalności rolniczej ciągniki i przyczepy. Podatek nakładany jest na osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został zarejestrowany lub wpisany do rejestru, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego lub wpisanego do rejestru. Stawka podatkowa uzależniona jest od rodzaju środka transportu, pojemności skokowej silnika,  ładowności lub masy całkowitej. Podatek od środków transportu opłacany jest zwykle w dwóch równych ratach,  w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku. Opłaty dokonuje się w gminie, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku jachtów, promów i łodzi – w miejscu zarejestrowania. Zwolnienia obejmują:

  • „środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów oraz immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; przywilej ten obejmuje również członków personelu ww. placówek oraz inne osoby zrównane z nimi, pod warunkiem,  że nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zwolnienie to stosuje się na zasadach wzajemności,
  • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne oraz pojazdy specjalne,
  • środki transportowe o dowozie i odwozie na maksymalną odległość w linii prostej do 150 km na terenie Polski w tzw. transporcie kombinowanym”.

Poza wyżej wymienionymi zwolnieniami rada gminy może, jak w większości przypadków wprowadzić dodatkowe ulgi.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportu podlegają przede wszystkim:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  • autobusy.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Autor artykułu

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.

Dziedziczenie oraz podział gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie oraz podział gospodarstwa rolnego

Przy dziedziczeniu gospodarstw rolnych co do zasady stosowane są przepisy ogólne dotyczące dziedziczenia zawarte w art. 931 - 940 Kodeksu cywilnego. Jednakże, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. (sygn. akt P 4/99), na podstawie...

Odwołanie od protokołu oszacowania szkody łowieckiej

Odwołanie od protokołu oszacowania szkody łowieckiej

Zgodnie z art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (dalej jako: UPŁ) właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do...

Prawo łowieckie a godne odszkodowanie

Prawo łowieckie a godne odszkodowanie

Łowiectwo jest to element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy prawo łowieckie oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i...

Budowa biogazownii rolniczych

Budowa biogazownii rolniczych

Biogazownie rolnicze są to obiektami posiadającymi relatywnie stosunkowo niewiele mocy, jednak odznaczają się bardzo wysoką efektywnością w zakresie produkcji energii. Biogazownie działają coraz częściej przy gospodarstwach rolnych będąc ich częścią składową i...

Grupy Producentów Rolnych

Grupy Producentów Rolnych

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, grupy producentów rolnych powołane są m.in. w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania,...

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Szanowni Państwo, Z przyjemnością zawiadamiamy o zmianie siedziby Kancelarii TURCZA, która już od najbliższego poniedziałku tj. 16 sierpnia br. będzie się mieściła przy ul. Grochowskiej 56 w Poznaniu. Kancelaria w związku ze stałym rozwojem oraz zwiększającą się...

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2017-2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.