Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Ochrona oznaczeń geograficznych żywności i napojów w UE: Nowe przepisy już wprowadzone

UNIA EUROPEJSKA, STALE DĄŻĄCA DO ZWIĘKSZENIA OCHRONY I PROMOCJI SWOICH REGIONALNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW, PRZYJĘŁA NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH. ROZPORZĄDZENIE UNII EUROPEJSKIEJ, FORMALNIE ZATWIERDZONE PRZEZ RADĘ UE DNIA 26 MARCA BR., WPROWADZA SZEREG ZMIAN MAJĄCYCH NA CELU WZMOCNIENIE SYSTEMU OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH ORAZ UŁATWIENIE PROCEDURY REJESTRACJI TYCHŻE.

Główne zmiany w stosunku do istniejącego systemu oznaczeń geograficznych obejmują:

  1. Rola grup producentów: Nowe przepisy przewidują wzmocnienie roli grup producentów poprzez nadanie im większych uprawnień i obowiązków w zakresie zarządzania oznaczeniami geograficznymi. Grupy te będą miały możliwość reprezentowania swoich członków w sieciach zajmujących się egzekwowaniem praw własności intelektualnej, co umożliwi skuteczniejszą ochronę ich produktów.
  2. Uznane grupy producentów: Państwa członkowskie UE będą miały możliwość wyznaczenia grup producentów jako „uznanych grup producentów”, które będą posiadać wyłączne prawa do wykonywania działań w imieniu wszystkich producentów danego produktu noszącego oznaczenie geograficzne.
  3. Rejestracja produktów: Potwierdzono rolę Komisji Europejskiej w procesie rejestracji produktów jako noszących oznaczenia geograficzne. Dodatkowo wprowadzono większą ochronę nazw oznaczeń geograficznych odnoszących się do składników w nazwie powiązanego produktu przetworzonego. W przypadku takich sytuacji konieczne będzie powiadamianie uznanych grup producentów i wskazanie udziału procentowego tego składnika.
  4. Bezpieczeństwo żywnościowe na równi z bezpieczeństwem obronnym i energetycznym: Dodatkowo, fakt, że Rada UE podejmuje działania w celu poprawy ochrony oznaczeń geograficznych i innych systemów jakości, ma swoje uzasadnienie w obecnym kontekście geopolitycznym. Bezpieczeństwo żywnościowe staje się coraz bardziej istotnym elementem bezpieczeństwa, równie ważnym jak bezpieczeństwo obronne czy energetyczne. Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreśla, że wydarzenia, takie jak rosyjska agresja na Ukrainę, uświadamiają konieczność zwiększenia priorytetów finansowych w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego.

Jest to istotny krok w kierunku lepszej ochrony dziedzictwa kulinarnego i promocji regionalnych produktów spożywczych oraz napojów w ramach Unii Europejskiej. Dzięki nowym przepisom producenci i konsumenci mogą spodziewać się bardziej skutecznej ochrony oraz lepszego zrozumienia i identyfikacji autentycznych, regionalnych produktów.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.

Pytania? Indywidualna konsultacja z ekspertem w cenie 150 zł/30 min.