Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. II

W POPRZEDNIM ARTYKULE, ZOSTAŁA POKRÓTCE OPISANA CZĘŚĆ ZMIAN WPROWADZONYCH NA MOCY NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 R. O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO (DALEJ JAKO „UKUR”). W NINIEJSZYM ARTYKULE ZOSTANIE OMÓWIONA KOLEJNA CZĘŚĆ WPROWADZONYCH ZMIAN.

Na mocy przedmiotowej nowelizacji skrócony został okres obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę nieruchomości rolnej z okresu 10 lat do 5 lat. Podobnie jak wyżej, skrócony został również okres, w którym nabyta nieruchomość rolna nie może być zbyta dalej zbyta. Obecnie zakaz ten będzie trwał również 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej, zamiast dotychczasowych 10 lat.

Pomimo nowelizacji ustawy, została zachowana możliwość uzyskania zgody na dalszą sprzedaż nieruchomości rolnej przed upływem okresu 5 lat od nabycia. Jednakże na mocy zmienionej ustawy, zgodę taką może wyrazić Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku wykazania uzasadnionego, ważnego interesu nabywcy nieruchomości lub interesu publicznego. W poprzedniej wersji ustawy, zgodę taką mógł wyrazić Sąd, pod warunkiem wykazania, że konieczność sprzedaży, wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę nieruchomości rolnej przez okres 5 lat oraz zakaz sprzedaży nieruchomości rolnej przez 5 lat od nabycia, nie będzie dotyczył nieruchomości rolnej o powierzchni do jednego hektara, położonej w granicach administracyjnych miasta.

Na mocy zmienionej ustawy, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nadal będzie przysługiwało prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej, a więc spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej, która posiada nieruchomości rolne. Jednakże prawo to, będzie dotyczyło jedynie spółek kapitałowych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 hektarów.

Podobnie jak wyżej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nadal będzie przysługiwało prawo nabycia nieruchomości rolnej stanowiącej własność spółki osobowej w przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do spółki osobowej, jednakże prawo to dotyczyć będzie jedynie spółek osobowych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 hektarów.

Podsumowanie

Powyżej opisane zmiany należy ocenić w pełni pozytywnie. Przyczyniają się one bowiem do częściowego ograniczenia przypadków w których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może dokonać nabycia nieruchomości stanowiących własność spółek osobowych lub dokonać zakupu, w ramach realizacji prawa pierwokupu, udziałów lub akcji spółek kapitałowych. Ponadto należy przyjąć z pełną aprobatą, skrócenie okresu zakazu dalszej sprzedaży, uprzednio kupionej nieruchomości rolnej z 10 do 5 lat.