Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – cz. I

NA MOCY USTAWY Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 R. ZOSTAŁA WPROWADZONA NOWELIZACJA USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO (DALEJ JAKO „UKUR”). USTAWA ZOSTAŁA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA RP W DNIU 27 MAJA 2019 R. W NINIEJSZYM ARTYKULE ZOSTANIE OMÓWIONA CZĘŚĆ ZMIAN.

Niezwykle istotną zmianą, jest rozszerzenie katalogów przypadków uprawniających do nabycia nieruchomości rolnych, bez potrzeby ubiegania się o uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I tak nabycie nieruchomości rolnej bez potrzeby uzyskania ww. zgody będzie miała miejsce między innymi w następujących przypadkach:

  • nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego;
  • nabycia nieruchomości rolnej w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku;
  • nabycia nieruchomości rolnej w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

Powyższą zmianę należy ocenić w pełni pozytywnie. Zwiększa ona bowiem katalog sytuacji, w których nie będzie konieczności uzyskania zgody w Dyrektora KOWR na nabycie nieruchomości rolnej, co doprowadzi do częściowego odformalizowania procesu nabywania gruntów rolnych.

Kolejną mającą niezwykle istotne znaczenie zmianą, jest zmiana związana z doprecyzowaniem trybu uzyskania zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej przez zbywcę nieruchomości. Do tej pory zgodę taką można było uzyskać pod warunkiem wykazania, że w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych, że nabywca daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej oraz że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty o tego uprawnione, a więc m.in. rolnika indywidualnego czy osobę bliską zbywcy etc.

Na mocy nowelizowanych przepisów uzyskanie takiej zgody na wniosek zbywcy, będzie możliwe jeśli zostaną łącznie spełnione następujące warunki, tj.:

  1. zbywca wykaże, iż nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu;
  2. w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;
  3. nabywca zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej oraz uzyska opinię właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, dotyczącą zamierzonej działalności rolniczej.

Przy czym spełnienie warunku z punktu nr 1 będzie miało miejsce w sytuacji, jeśli żaden rolnik indywidualny nie złoży odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w systemie teleinformatycznym przez zbywcę, a cena nieruchomości podana w ogłoszeniu o sprzedaży dotycząca nieruchomości rolnej niezabudowanej lub bez nasadzeń nie będzie przewyższała o 50% lub więcej średniej ceny gruntów rolnych. Ogłoszenie o którym mowa powyżej, będzie musiało zawierać co najmniej informacje takie informacje jak:

  • oznaczenie sprzedawanej nieruchomości rolnej z podaniem danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących jej oznaczenia, powierzchni, klasy bonitacyjnej i rodzaju użytków rolnych oraz numeru księgi wieczystej,
  • opis budynków i innych składników majątkowych,
  • informację o przeznaczeniu sprzedawanej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w miejscowym planie rewitalizacji, w miejscowym planie odbudowy, a w przypadku braku miejscowego planu – informację o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalonej w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, informację o sposobie zagospodarowania terenu i warunkach zabudowy ustalonych w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; w przypadku braku ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – informację o ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy• cenę nieruchomości rolnej;
  • termin składania odpowiedzi na ogłoszenie o nieruchomości rolnej, który nie może być krótszy niż 30 dni.

Podsumowanie

W przeciwieństwie do pierwszej zmiany, zmianę związaną z doprecyzowaniem trybu uzyskania zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej przez zbywcę należy przyjąć z dezaprobatą. Zmiana ta bowiem doprowadzi do znacznego utrudnienia oraz zwiększenia formalizmu przy uzyskiwaniu zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez podmiot niebędący rolnikiem indywidualnym.