Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Walka z ASF: Nowe przepisy wprowadzają szereg zakazów i obowiązków

W CENTRUM LEGISLACJI RZĄDOWEJ ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DOTYCZĄCY ŚRODKÓW PODEJMOWANYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (DALEJ: ASF). PROJEKT JEST OBSZERNY I NAKŁADA LICZNE OBOWIĄZKI NA HODOWCÓW.

Ochrona stada świń przed afrykańskim pomorem wymaga skutecznych środków, co nakłada na hodowców wiele obowiązków i ograniczeń. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa stawia na pierwszym miejscu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa poprzez ścisłe procedury higieniczne i kontrolę dostępu do gospodarstw. Wprowadza też restrykcje dotyczące karmienia, transportu oraz uboju, mające na celu minimalizację ryzyka zakażenia. Pełna koordynacja oraz sumienne przestrzeganie przepisów są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowania zdrowia świń i stabilności sektora hodowlanego.

Nowe środki przeciwdziałania ASF:

  • Posiadacze świń zostaną zobowiązani do opracowania spisu posiadanych świń, szczegółowo dzieląc je na kategorie wiekowe i płciowe, oraz do systematycznej aktualizacji tego spisu.
  • Świnie muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie dla nich, bez dostępu dla innych zwierząt, włączając w to zwierzęta domowe.
  • Wejścia i wyjścia do pomieszczeń muszą być regularnie dezynfekowane; jeśli są używane maty dezynfekcyjne, muszą mieć odpowiednią szerokość, aby pokryć całe wejście lub wyjście; maty te muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie, zapewniającym skuteczną dezynfekcję. Osoby obsługujące świnie muszą przestrzegać zasad higieny, w tym regularnie myć i dezynfekować obuwie, narzędzia i sprzęt używane do obsługi.
  • Rozporządzenie nakłada także obowiązek prowadzenia rejestru pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa, które przewożą świnie, paszę lub produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, oraz rejestru osób wchodzących do pomieszczeń, w których przebywają świnie. Nikomu poza osobami upoważnionymi do obsługi świń nie wolno wchodzić do tych pomieszczeń.
  • Zakazane jest karmienie świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszarów objętych ograniczeniami związanymi z wystąpieniem ASF, chyba że materiał ten został poddany obróbce w celu zniszczenia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzików przez co najmniej 30 dni przed podaniem go świniom w tak przygotowanej formie. To samo dotyczy słomy używanej jako ściółka.
  • Na teren gospodarstwa nie wolno wprowadzać zwłok, tuszy ani części ciał dzików ani produktów ubocznych z nich pochodzących. Osoby, które brały udział w polowaniach na dzikie zwierzęta lub w ich odławianiu, nie mogą mieć kontaktu ze świniami przez 48 godzin.

Odrębne przepisy dotyczą gospodarstw, w których świnie, dziki lub ich krzyżówki są utrzymywane na wolności.

Wybiegi muszą być zabezpieczone podwójnym ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m, trwale zamocowanym do podłoża. Każde wejście i wyjście na wybieg musi być dezynfekowane, a pojazdy muszą przejeżdżać przez nieckę lub matę dezynfekcyjną, utrzymywaną w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Przepisy dotyczące gospodarstw zlokalizowanych na terenach objętych ograniczeniami obejmują obowiązek dezynfekcji opon pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z gospodarstwa, przy użyciu odpowiednich urządzeń dezynfekcyjnych. W tych gospodarstwach zabrania się uboju świń na potrzeby własne. Możliwe jest ubój tylko tych świń, które przebywały w gospodarstwie przez co najmniej 30 dni przed ubojem i zostały poddane badaniom przed ubojowym; mięso z tych świń musi być ocenione przez lekarza weterynarii.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest studentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.