Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Dopłaty bezpośrednie w 2023 r.

W DNIU 15 MARCA 2023 R. W ŻYCIE WESZŁO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 10 MARCA 2023 R. ORAZ USTAWA Z DNIA 8 LUTEGO 2023 R. O PLANIE STRATEGICZNYM DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027. NA GRUNCIE WW. PRZEPISÓW WPROWADZONO KRYTERIUM ROLNIKA AKTYWNEGO ZAWODOWO. KRYTERIUM SPROWADZA SIĘ DO TEGO, ŻE ROLNIK, KTÓRY NIE SPEŁNI OKREŚLONYCH WYMOGÓW, ZOSTANIE WYKLUCZONY ZE WSZYSTKICH PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH.

Z ubiegania płatności bezpośrednich wykluczone są „automatycznie” podmioty, które:

 • administrujące portami lotniczymi,
 • administrujące wodociągami,
 • administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
 • świadczące usługi przewozu kolejowego,
 • świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

W Polskiej Klasyfikacji Działalności są to kody: 68.10.Z, 68.31.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 68.32.Z, 93.11.Z, 93.2, 52.23.Z, 36.00.Z.

Tak więc rolnik, który zarządza portami lotniczymi, administruje wodociągami lub stałymi terenami sportowymi lub rekreacyjnymi lub świadczy usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami wykonuje działalność zaklasyfikowaną co najmniej do jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 68.10.Z, 68.31.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 68.32.Z, 52.23.Z, 36.00.Z, 93.11.Z lub 93.2, nie będzie mógł co do zasady ubiegać o uzyskanie dopłat bezpośrednich w 2023 r., chyba że taki podmiot spełni poniższe warunki:

 1. działalność rolnicza jest jego działalnością przeważającą, co wynika z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym lub z dokumentów z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub
 2. udokumentuje, że:
  a. jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego jego przychodu lub
  b. kwota płatności bezpośrednich, jakie mu przysługiwały za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej, lub
 3. wysokość otrzymanych przez niego płatności bezpośrednich za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie przekracza równowartości w złotych kwoty 5000 euro, a w przypadku gdy nie otrzymał płatności bezpośrednich za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy – suma:
  a. iloczynu liczby kwalifikujących się hektarów, o których mowa w art. 4 ust. 4 rozporządzenia 2021/2115, zwanych dalej „kwalifikującymi się hektarami”, które posiada, i średniej krajowej wysokości płatności bezpośrednich za hektar za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz
  b. iloczynu wyrażonej w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) liczby zwierząt zatwierdzonych do płatności bezpośrednich w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, które posiada, i średniej krajowej wysokości płatności bezpośrednich do zwierząt w złotych na DJP za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy
  – nie przekracza równowartości w złotych kwoty 5000 euro.

Co istotne, podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o dopłaty jest również podmiot który posiada powiązania osobowe lub kapitałowe z podmiotem wykonującym działalność, o której mowa powyżej. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich lub, w przypadku osób prawnych, osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, polegające na:

 • uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub spółce osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

Jak wynika z powyższego, ubieganie się o dopłaty w 2023 r. będzie trudniejsze niż w latach poprzednich. Podmioty ubiegające się o pozyskanie takich dopłat powinny najpierw zweryfikować, czy spełniają kryteria rolnika aktywnego zawodowo.