Blog prawny dla branży spożywczej i rolnej

Biogazownie rolnicze są to obiektami posiadającymi relatywnie stosunkowo niewiele mocy, jednak odznaczają się bardzo wysoką efektywnością w zakresie produkcji energii. Biogazownie działają coraz częściej przy gospodarstwach rolnych będąc ich częścią składową i pobierającą z nich surowce do produkcji biogazu. Coraz więcej gospodarstw rolnych decyduje się na realizację tego rodzaju inwestycji. W niniejszym artykule chciałbym opisać przebieg procedury związanej z budową biogazowni.

Pierwszym i zarazem najtrudniejszym krokiem w procesie administracyjnym jest pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie tej decyzji jest niezbędne, jeżeli planowana biogazownia będzie miała moc większą niż 500 kW, a powierzchnia całej inwestycji przekroczy 1 ha (w Obszarach Natura 2000 i Obszarach Chronionego Krajobrazu – 0,5 ha). Zatem uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne tylko dla biogazowni o mocy powyżej 500 kW lub w przypadku, gdy inwestycja przekracza ww. powierzchnie dla danego typu terenu.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku o wydanie takiej decyzji należy dołączyć koncepcję zabudowy dla biogazowni na kopii mapy zasadniczej, mapę zasadniczą o określonych parametrach, wypis z ewidencji gruntów oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku. Co istotne, jeśli teren planowanej biogazowni objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wtedy też nie ma konieczności pozyskania decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże w takim przypadku należy przeanalizować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – budowa biogazowni jest możliwa bowiem wyłącznie w przypadku jeśli dany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość.

Kolejnym  krokiem jest pozyskanie decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę. Wniosek taki należy złożyć do odpowiedniego Starostwa Powiatowego po sporządzeniu projektu budowlanego dla planowanej inwestycji.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli były wymagane oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Następnie potencjalny inwestor powinien złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej – przy czym można do tego przystąpić równolegle z przygotowywaniem projektu budowlanego, dzięki czemu stosowny wniosek może być rozpatrywany w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. Mając bowiem już uzyskane warunki zabudowy lub jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza budowę biogazowni na terenie planowanej inwestycji, inwestor może skierować już wniosek o uzyskanie warunków przyłączenia do właściwego lokalnie przedsiębiorstwa energetycznego, które ma obowiązek zawarcia stosownej umowy z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci.

Uzyskanie ww. decyzji oraz dodatkowo zaświadczenia z Urzędu Regulacji Energetyki o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii do sieci, oznacza, iż potencjalny inwestor może rozpocząć budowę obiektu biogazowni.

Autor artykułu

Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Aplikant radcowski

Email: biznesprawnik@turcza.com.pl

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych.

Dziedziczenie oraz podział gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie oraz podział gospodarstwa rolnego

Przy dziedziczeniu gospodarstw rolnych co do zasady stosowane są przepisy ogólne dotyczące dziedziczenia zawarte w art. 931 - 940 Kodeksu cywilnego. Jednakże, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. (sygn. akt P 4/99), na podstawie...

Odwołanie od protokołu oszacowania szkody łowieckiej

Odwołanie od protokołu oszacowania szkody łowieckiej

Zgodnie z art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (dalej jako: UPŁ) właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do...

Prawo łowieckie a godne odszkodowanie

Prawo łowieckie a godne odszkodowanie

Łowiectwo jest to element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy prawo łowieckie oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i...

Grupy Producentów Rolnych

Grupy Producentów Rolnych

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, grupy producentów rolnych powołane są m.in. w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania,...

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA

Szanowni Państwo, Z przyjemnością zawiadamiamy o zmianie siedziby Kancelarii TURCZA, która już od najbliższego poniedziałku tj. 16 sierpnia br. będzie się mieściła przy ul. Grochowskiej 56 w Poznaniu. Kancelaria w związku ze stałym rozwojem oraz zwiększającą się...

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Reguły nakładania i pobierania podatku zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od środków transportu zastąpił obowiązujący do końca 1990 roku podatek drogowy. Obowiązek podatkowy obejmuje pojazdy samochodowe, motorowery oraz wyposażone w...

Biuro

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56, 60-347 Poznań

+48 61 666 37 60

kancelaria@turcza.com.pl

Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

O nas

Dzięki opiece prawnej świadczonej przez TURCZA Kancelarię Radców Prawnych mogą Państwo skupić się wyłącznie na swoim biznesie. My zapewnimy narzędzia i wsparcie doświadczonych prawników, aby był on jak najbardziej efektywny. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

Copyright © 2017-2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.