Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Budowa biogazowni rolniczych

BIOGAZOWNIE ROLNICZE SĄ TO OBIEKTAMI POSIADAJĄCYMI RELATYWNIE STOSUNKOWO NIEWIELE MOCY, JEDNAK ODZNACZAJĄ SIĘ BARDZO WYSOKĄ EFEKTYWNOŚCIĄ W ZAKRESIE PRODUKCJI ENERGII. BIOGAZOWNIE DZIAŁAJĄ CORAZ CZĘŚCIEJ PRZY GOSPODARSTWACH ROLNYCH BĘDĄC ICH CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ I POBIERAJĄCĄ Z NICH SUROWCE DO PRODUKCJI BIOGAZU. CORAZ WIĘCEJ GOSPODARSTW ROLNYCH DECYDUJE SIĘ NA REALIZACJĘ TEGO RODZAJU INWESTYCJI. W NINIEJSZYM ARTYKULE CHCIAŁBYM OPISAĆ PRZEBIEG PROCEDURY ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ BIOGAZOWNI.

Pierwszym i zarazem najtrudniejszym krokiem w procesie administracyjnym jest pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie tej decyzji jest niezbędne, jeżeli planowana biogazownia będzie miała moc większą niż 500 kW, a powierzchnia całej inwestycji przekroczy 1 ha (w Obszarach Natura 2000 i Obszarach Chronionego Krajobrazu – 0,5 ha). Zatem uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne tylko dla biogazowni o mocy powyżej 500 kW lub w przypadku, gdy inwestycja przekracza ww. powierzchnie dla danego typu terenu.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku o wydanie takiej decyzji należy dołączyć koncepcję zabudowy dla biogazowni na kopii mapy zasadniczej, mapę zasadniczą o określonych parametrach, wypis z ewidencji gruntów oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku. Co istotne, jeśli teren planowanej biogazowni objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wtedy też nie ma konieczności pozyskania decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże w takim przypadku należy przeanalizować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – budowa biogazowni jest możliwa bowiem wyłącznie w przypadku jeśli dany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę. Wniosek taki należy złożyć do odpowiedniego Starostwa Powiatowego po sporządzeniu projektu budowlanego dla planowanej inwestycji.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli były wymagane oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Następnie potencjalny inwestor powinien złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej – przy czym można do tego przystąpić równolegle z przygotowywaniem projektu budowlanego, dzięki czemu stosowny wniosek może być rozpatrywany w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. Mając bowiem już uzyskane warunki zabudowy lub jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza budowę biogazowni na terenie planowanej inwestycji, inwestor może skierować już wniosek o uzyskanie warunków przyłączenia do właściwego lokalnie przedsiębiorstwa energetycznego, które ma obowiązek zawarcia stosownej umowy z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci.

Uzyskanie ww. decyzji oraz dodatkowo zaświadczenia z Urzędu Regulacji Energetyki o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii do sieci, oznacza, iż potencjalny inwestor może rozpocząć budowę obiektu biogazowni.