Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Umowa na dostawę produktów rolnych

OD PONAD DWÓCH LAT, ZGODNIE Z USTAWĄ O ORGANIZACJI NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH, OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY NAKŁADAJĄCE OBOWIĄZEK ZAWIERANIA UMÓW W FORMIE PISEMNEJ, ELEKTRONICZNEJ LUB DOKUMENTOWEJ DOTYCZĄCYCH DOSTAWY PRODUKTÓW ROLNYCH. DODATKOWO PRZEPISY USTAWY WSKAZUJĄ RÓWNIEŻ, JAKIE KONKRETNE WYMOGI MUSI POWINNA ZAWIERAĆ POSZCZEGÓLNA UMOWA. NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ BRAK POSIADANIA TEGO RODZAJU UMOWY NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ROLNYCH MOŻE SKUTKOWAĆ NAŁOŻENIEM KARY NA PODMIOT BĘDĄCY PIERWSZYM NABYWCĄ DANEGO PRODUKTU ROLNEGO.

Przede wszystkim należy pamiętać, iż umowa na dostawę produktów rolnych powinna zostać zawarta przed dostawą. Jak zostało już wyżej wspomniane, umowa ta powinna przy tym zostać zawarta w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Zachowanie formy pisemnej następuje w przypadku złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie przez strony umowy. Forma elektroniczna natomiast wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez strony umowy. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej natomiast wymagane będzie złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest natomiast nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. A więc formą dokumentową umowy będzie np. umowa zawarta przez wiadomość mail.

Zgodnie z ustawą umowa na dostawę produktów rolnych powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

  1. cenę do zapłaty za dostawę, która jest:
    • niezmienna i określona w umowie lub

    • jest obliczana poprzez połączenie różnych czynników określonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, dostarczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych produktów rolnych

  2. ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z terminem takich dostaw
  3. okres obowiązywania umowy, który może być ograniczony lub nieograniczony, z klauzulami dotyczącymi rozwiązania umowy
  4. szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności
  5. ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych
  6. przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej

Należy przy tym pamiętać, iż umowa musi być przechowywana przez nabywcę przez okres 2 lat, licząc od końca roku, w którym została zrealizowana ostatnia dostawa w ramach tej umowy.

Nabycie produktów rolnych bez pisemnej umowy lub bez umowy zawartej w formie dokumentowej albo elektronicznej, podlega karze pieniężnej w wysokości 10 % zapłaty, natomiast nabycie produktu rolnego bez któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów grozi wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 1 % zapłaty za każdy niespełniony warunek.

Jak wynika z powyższego brak dochowania wyżej wymienionego obowiązku przy nabywaniu produktów rolnych grozi nałożeniem relatywnie wysokiej sankcją – kara ta natomiast może zostać nałożona jedynie na nabywcę. Zatem przed dokonaniem transakcji, której przedmiotem będzie nabycie produktów rolnych, należy pamiętać o zawarciu umowy ze zbywcą produktu rolnego.