Opodatkowanie nieruchomości gruntów rolnych to ważna kwestia, która regulowana jest przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kto podlega opodatkowaniu?