Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Przed nami zmiany w płatnościach rolnośrodowiskowych

NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH PRZYNOSI SZEREG ISTOTNYCH ZMIAN, KTÓRE MAJĄ NA CELU USPRAWNIENIE I DOSTOSOWANIE PROCEDUR DO POTRZEB ROLNIKÓW ORAZ EFEKTYWNIEJSZE ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023 – 2027.

Jedną z kluczowych zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji jest złagodzenie systemu kar za nieterminowe sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej. Dotychczas kary nakładane były w wysokości 40% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za opóźnienie w sporządzeniu planu. Nowa propozycja zakłada zmniejszenie kary do 10% płatności w przypadku, gdy plan zostanie sporządzony w ciągu 14 dni po terminie. Jednocześnie ustalono, że brak planu lub jego sporządzenie po upływie tego terminu wiązać będzie się z innymi konsekwencjami, co ma zmotywować rolników do terminowego działania. Wspomniane zmiany mają wejść w życie od 15 marca 2024 r.

Projekt przewiduje również usprawnienia w zakresie składania dokumentów do ARiMR. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie terminów sporządzania i składania dokumentów, co ułatwi rolnikom oraz zarządzającym przestrzeganie wymogów. Plan działalności rolnośrodowiskowej oraz inne dokumenty będą musiały być dostarczone do ARiMR do 15 lipca roku, w którym podjęte zostanie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Warto także zaznaczyć, że projekt przewiduje uproszczenia w zakresie ochrony siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000. Rolnicy nie będą już musieli posiadać dokumentacji przyrodniczej dla obszarów objętych warstwami cyfrowymi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, co zmniejszy obciążenia administracyjne.

Kolejną istotną zmianą jest złagodzenie kar za brak dokumentacji przyrodniczej. W związku z mniejszym znaczeniem dokumentacji przyrodniczej w niektórych przypadkach, kary za jej brak zostaną obniżone z 100% do 60% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej.

Interwencje 1. i 2. przewidują również uproszczenie w ustalaniu kwoty refundacji kosztów transakcyjnych. Nowa regulacja ma na celu zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków, co przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania wsparcia dla rolników.

Kolejne istotne zmiany dotyczą zniesienia zakazu zmiany miejsca uprawy pasternaka oraz rozszerzenia listy roślin wspieranych w ramach interwencji. Uproszczenia w zakresie wieloletnich pasów kwietnych również przewidziano, co pozwoli na lepsze wykorzystanie tych środków w praktyce rolniczej.

Wszystkie te zmiany mają na celu usprawnienie i dostosowanie procedur do potrzeb rolników oraz efektywne wykorzystanie środków wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027, co z kolei przyczyni się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska.

Karolina Nalewaj

Autor tekstuKarolina Nalewaj

Karolina Nalewaj jest asystentem prawnym w Kancelarii Turcza. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie w kręgu prawa rolnego.