Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Podatek leśny

PODATEK LEŚNY, JAK RÓWNIEŻ OPISANY WE WCZEŚNIEJSZYM ARTYKULE PODATEK ROLNY, NIE WYSTĘPUJE W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ. NORMY PRAWNOPODATKOWE, KTÓRE REGULUJĄ JEGO KONSTRUKCJĘ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ USTAWY O LASACH. PODATEK LEŚNY JEST PODATKIEM ZWYCZAJNYM, OBLIGATORYJNYM, BEZPOŚREDNIM I RZECZOWYM, PRZY CZYM MA CHARAKTER PRZYCHODOWO – DOCHODOWY. OPODATKOWANIU PODATKIEM LEŚNYM PODLEGAJĄ TERENY, KTÓRE ZOSTAŁY ZHIERARCHIZOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ BUDYNKÓW JAKO LASY. PODSTAWĄ OPODATKOWANIA JEST POWIERZCHNIA LASU, LICZONA W HEKTARACH, PRZY CZYM PODATEK OD 1 HA WYNOSI RÓWNOWARTOŚĆ PIENIĘŻNĄ 0,220 M3 DREWNA, OBLICZANĄ WEDŁUG ŚREDNIEJ CENY SPRZEDAŻY DREWNA UZYSKANEJ PRZEZ NADLEŚNICTWA ZA PIERWSZE TRZY KWARTAŁY ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK PODATKOWY. PODOBNIE JAK W WYPADKU PODATKU ROLNEGO RADZIE GMINY PRZYSŁUGUJE PRZYZNAWANIE ZWOLNIEŃ NA ZASADZIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ KWOTY SPRZEDAŻY DREWNA.

Opodatkowaniu z tytułu podatku leśnego podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (także spółki), nieposiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lasów,
  • posiadaczami samoistnymi lasów,
  • użytkownikami wieczystymi lasów,
  • właścicielami lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W sytuacji kiedy las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny jak również opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W takim przypadku osobie fizycznej nie doręcza się decyzji, która ustala wysokość zobowiązania podatkowego. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy). W gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie powyższych dokumentów przez internet.

Osoby fizyczne zobowiązane są do zapłaty podatku kwartalnie, w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, są zobowiązane do zapłaty podatku co miesiąc, do 15 dnia danego miesiąca na konto właściwej gminy.

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych w szczególności w sektorze rolno-spożywczym.

Autor tekstuJakub Matysiak

Jakub Matysiak jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych w szczególności w sektorze rolno-spożywczym.

Pytania? Indywidualna konsultacja z ekspertem w cenie 150 zł/30 min.