Formularz kontaktowy

Blog agroprawnik.pl tworzony jest przez doświadczonych prawników, którzy od lat świadczą obsługę prawną na rzecz rolników, spółdzielni rolnych, zakładów przetwórstwa spożywczego oraz dystrybutorów żywności. Nasi radcowie prawni i adwokaci dzielą się swoją wiedzą i autorskimi rozwiązaniami.

Podatek leśny

PODATEK LEŚNY, JAK RÓWNIEŻ OPISANY WE WCZEŚNIEJSZYM ARTYKULE PODATEK ROLNY, NIE WYSTĘPUJE W WIĘKSZOŚCI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ. NORMY PRAWNOPODATKOWE, KTÓRE REGULUJĄ JEGO KONSTRUKCJĘ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ USTAWY O LASACH. PODATEK LEŚNY JEST PODATKIEM ZWYCZAJNYM, OBLIGATORYJNYM, BEZPOŚREDNIM I RZECZOWYM, PRZY CZYM MA CHARAKTER PRZYCHODOWO – DOCHODOWY. OPODATKOWANIU PODATKIEM LEŚNYM PODLEGAJĄ TERENY, KTÓRE ZOSTAŁY ZHIERARCHIZOWANE W EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ BUDYNKÓW JAKO LASY. PODSTAWĄ OPODATKOWANIA JEST POWIERZCHNIA LASU, LICZONA W HEKTARACH, PRZY CZYM PODATEK OD 1 HA WYNOSI RÓWNOWARTOŚĆ PIENIĘŻNĄ 0,220 M3 DREWNA, OBLICZANĄ WEDŁUG ŚREDNIEJ CENY SPRZEDAŻY DREWNA UZYSKANEJ PRZEZ NADLEŚNICTWA ZA PIERWSZE TRZY KWARTAŁY ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK PODATKOWY. PODOBNIE JAK W WYPADKU PODATKU ROLNEGO RADZIE GMINY PRZYSŁUGUJE PRZYZNAWANIE ZWOLNIEŃ NA ZASADZIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ KWOTY SPRZEDAŻY DREWNA.

Opodatkowaniu z tytułu podatku leśnego podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (także spółki), nieposiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lasów,
  • posiadaczami samoistnymi lasów,
  • użytkownikami wieczystymi lasów,
  • właścicielami lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W sytuacji kiedy las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny jak również opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W takim przypadku osobie fizycznej nie doręcza się decyzji, która ustala wysokość zobowiązania podatkowego. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy). W gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie powyższych dokumentów przez internet.

Osoby fizyczne zobowiązane są do zapłaty podatku kwartalnie, w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, są zobowiązane do zapłaty podatku co miesiąc, do 15 dnia danego miesiąca na konto właściwej gminy.